Van zaad tot verhandelbaar plantgoed

Soorten

Plant van Hier-plantsoen kan worden opgekweekt voor alle inheemse boom- en struiksoorten die opgenomen zijn in de lijst van verplichte boomsoorten en de lijst van facultatieve boom- en struiksoorten onderhevig aan het Besluit Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal. Beide lijsten zijn toegevoegd als bijlages aan bovenvermeld Besluit.

Bekijk het overzicht van de inheemse soorten waarvoor de mogelijkheid bestaat om Plant van Hier-plantsoen op te kweken tot verhandelbaar plantgoed. Voorwaarde is wel dat er van de soort erkende oogstlocaties beschikbaar zijn in Vlaanderen.

Erkende oogstlocaties

Wat en hoe?
Voor het verzamelen van zaden voor de opkweek van ‘Plant van Hier’ plantsoen, kan er uitsluitend gebruik worden gemaakt van erkende oogstlocaties. Er zijn in Vlaanderen diverse types van erkende oogstlocaties: 

  1. In situ locaties
  2. Zaadboomgaarden
  3. Zaadbestanden
  4. Zaadtuinen

Om als zaadlocatie erkend te worden moet aan specifieke criteria worden voldaan. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) ziet toe op deze criteria en is verantwoordelijk voor de erkenningsdossiers die ter goedkeuring aan de minister bevoegd voor natuurbehoud worden voorgelegd. Het merendeel van de erkende oogstlocaties bestaat uit zaadboomgaarden aangelegd door het INBO. In deze zaadboomgaarden werden diverse exemplaren van diverse in situ locaties bijeengebracht wat de genetische diversiteit ten goede komt. Deze zaadboomgaarden worden ook beheerd met het oog op een makkelijke zaadoogst.

Register en Lijst Aanbevolen herkomsten
Een overzicht van alle erkende oogstlocaties in Vlaanderen vindt u in het Register van het erkend uitgangsmateriaal. Dat register wordt beheerd door het INBO. Alle erkende oogstlocaties of herkomsten van Plant van Hier-plantsoen zijn eveneens opgenomen in de Lijst van Aanbevolen Herkomsten (LAH) voor Vlaanderen. Deze lijst is gebaseerd op het Register en geeft een selectie van aanbevolen herkomsten van inheemse soorten voor gebruik in Vlaanderen. Natuur en Bos gebruikt deze lijst eveneens om te sturen op het gebruik van aangepast plantsoen en voorziet extra subsidies bij (her)bebossing indien gebruik wordt gemaakt van deze aanbevolen herkomsten.

Opkweek

De geoogste zaden worden met grote zorg door gespecialiseerde kwekers opgekweekt. Zij houden in de gaten dat de plantjes alles krijgen wat ze nodig hebben om uit te groeien tot sterke Planten van Hier.

Controle

Alle kweektechnische handelingen vanaf de zaadoogst tot het verhandelen van het bosbouwkundig plantmateriaal, waartoe ook het Plant van Hier-plantmateriaal behoort, staan onder toezicht van de Dienst Kwaliteit van het Departement Landbouw en Visserij op basis van het Technisch Controlereglement Bosbouwkundig Teeltmateriaal.